ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

11 Οκτ 2018

ΣΗΜΕΡΑ Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου.... στις 11 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 
1. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα ). 
2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αρίθ. 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ. Β΄/27-8-2018) για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού».(Εισήγηση κ. Πατσιούρα ). 
3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αρίθ. 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ. Β΄/27-8-2018) για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Αιγινίου και Καταχά Δήμου Πύδνας-Κολινδρού (προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού ».(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου