ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

16 Απρ 2018

Εντός μήνα η πρόσκληση ψευδοσποράς στο ρύζι με 21 ευρώ το στρέμμα ετησίως...


Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης....

που αφορά στην εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια με πριμ 21 ευρώ το στρέμμα. Η προκήρυξη θα βγει μέσα στο μήνα, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018.Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς), ενώ το 2018 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ με τo Πλαίσιο εφαρμογής Ζιζανιοκτονίας στου ορυζώνες του Μέτρου 10.pdf


Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αφενός στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και αφετέρου στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων λόγω της μειωμένης παρουσίας φυτοπροστατευτικών στην τροφική αλυσίδα της άγριας ζωής.

Στο πλαίσιο της δράσης, επιλέξιμη είναι η καλλιέργεια του ρυζιού και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι οι περιοχές καλλιέργειάς του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018.

Δικαιούχοι δύναται να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, θα πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας:

- να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου του έτους 2018.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και η ημερομηνία έναρξης αυτών θα ορίζεται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το ύψος ενίσχυσης της δράσης ορίζεται σε 210 ευρώ ανά εκτάριο ανά έτος. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στη δράση γεωργικής έκτασης.

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής.

Η δράση αφορά την καλλιέργεια του ρυζιού και εφαρμόζεται στις περιοχές καλλιέργειας του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 5

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Α. Δικαιούχοι, μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Β. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) ημερολογιακού έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.

Άρθρο 6

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης.

Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στη δράση της παρούσας, διακρίνονται σε:

α) Κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης και

β) Κριτήρια επιλογής.

Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης.

1. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.

2. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

α) Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.

β) Είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

γ) Είναι ενταγμένα στο Μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» .

δ) Είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.

ε) Είναι ενταγμένα στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης της παρούσας δράσης.

3. Ένας υποψήφιος/δικαιούχος της δράσης της παρούσας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία», για διαφορετικά από τα ενταγμένα αγροτεμάχια στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Β. Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης.

Για τους υποψηφίους, οι εκμεταλλεύσεις των οποί-ων πληρούν καταρχάς το κριτήριο επιλεξιμότητας της δράσης, και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης της πρόσκλησης της δράσης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευμένη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση.

Άρθρο 7

Γραμμή βάσης - Δεσμεύσεις.

Α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ΄ έτος και καθ΄ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων τους, τη γραμμή βάσης της δράσης σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι.

Στο πλαίσιο τήρησης της γραμμής βάσης της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν, μεταξύ άλλων, να τηρούν τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης Μητρώο Εισροών - Εκροών και Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.).

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 (Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσαρμογή τους σε περίπτωση τροποποιήσεων στα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 (γραμμή βάσης), πέραν των οποίων εκτείνονται οι δεσμεύσεις. Αυτή η ρήτρα καλύπτει επίσης τις απαιτούμενες προσαρμογές για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση των πρακτικών που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 (γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον), σε περίπτωση τροποποίησης των πρακτικών αυτών.

Β. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

α. Να εφαρμόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια στο σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή των συνηθισμένων καλλιεργητικών πρακτικών για την καλλιέργεια του ρυζιού ως προς την προετοιμασία των αγρών για σπορά, και πριν τη σπορά του ρυζιού, οι δικαιούχοι δεσμεύονται:

- Να εξασφαλίζουν την κατάκλυση των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων με μικρή ποσότητα αρδευτικού νερού εντός μηνός Απριλίου εκάστου έτους εφαρμογής, δηλαδή ένα, περίπου, μήνα πριν την εποχή της κανονικής σποράς ρυζιού στην εκάστοτε περιοχή ορυζοκαλλιέργειας, προκειμένου να βλαστήσουν οι σπόροι των ζιζανίων.

- Να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διοχέτευση του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά κανάλια κ.λπ.)

- Να προβαίνουν σε μηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί, μέσω επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.

Ο ΕΦΔ δύναται να παρέχει αναλυτικότερες οδηγίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενισχυόμενης καλλιεργητικής τεχνικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια, μέσω της έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.

β. Να κατέχουν νόμιμα κατ΄ έτος και καθ΄ όλη την περίοδο της δέσμευσης τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια.

γ. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

δ. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων.

ε. Να υποβάλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.

στ. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

ζ. Να τηρούν γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο δικαιούχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, οι δεσμεύσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) περιλαμβάνουν ρήτρα αναθεώρησης, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή τους στο νομικό πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να απαιτείται επιστροφή για την περίοδο κατά την οποία η δέσμευση ήταν σε ισχύ.

Άρθρο 8

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση ορίζεται σε 210€/Ha/έτος.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες (πρόσθετο κόστος) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, και ειδικότερα οι δαπάνες για την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.

Άρθρο 10

Υποβολή αίτησης στήριξης

1. Μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εφόσον η αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Το σύνολο των παραστατικών που τυχόν απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, υποβάλλονται από τον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣ, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Η ορθή καταχώριση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης και των παραστατικών που τυχόν τη συνοδεύουν, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής των δράσεων, η πιστοποίηση της έκτασης της αιτούμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) γίνεται μηχανογραφικά.

2. Διόρθωση - ανάκληση των αιτήσεων στήριξης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης και τυχόν συνυποβληθέντα παραστατικά, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία ανάλογη αυτής που προβλέπεται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου μέσω του ΠΣ.

3. Δεν απαιτείται η αποστολή από τους υποψήφιους προς τον ΕΦΔ ή τις κατά τόπους ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, υπογεγραμμένων αντιγράφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης στήριξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου