ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

28 Μαρ 2018

ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,καλείστε όπως παραστείτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 28 του μήνα.... Μαρτίου έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 200.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018.(Εισήγηση κ. Π.Πατσιούρα).

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού (Εισήγησηκ. Π. Πατσιούρα).

3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 219 του Ν. 4412/2016 . (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).

4. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για την ένταξη του έργου: «Ανώρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας –Κολινδρού»και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλιος – κ. Π. Πατσιούρα).

5. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για την ένταξη του έργου: «Ανώρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιόστανης Δήμου Πύδνας –Κολινδρού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του . (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλιος – κ. Π. Πατσιούρα).

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης ποσού 215.000,00€.(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρησησχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης ποσού 63.000,00€.(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης ποσού 150.000,00€.(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

9. Παραλαβή του συνόλου της μελέτης:«Υδρογεωλογική μελέτη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων σε οικισμούς του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

10. Παραλαβή του συνόλου της μελέτης:«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και διάθεση λυμάτων Ε.Ε.Λ. Δ.Κ. Αιγινίου».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

11. Παραλαβή του συνόλου της μελέτης:«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και διάθεση λυμάτων Ε.Ε.Λ. Δ.Κ. Κολινδρού».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

12. Έγκρισητου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Αποπεράτωση των εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου (Α΄Φάση)».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

13. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :«Αποκατάσταση πρανούς και κατασκευή υπερχειλιστήλιμνοδεξαμενήςΠαλαιόστανης».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

14. Έγκριση της αρίθ. 18/2017 μελέτης του έργου :« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ '40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»και ένταξή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018.(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

15. Λήψη απόφασης για τη σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ '40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).

16. Έγκριση της αρίθ. 18/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. που αφορά τροποποίηση του προϋπολογισμού της. (Εισήγηση κ. Ι. Λιόλιος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).

17. Καθορισμός της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των υδρονομέων για το έτος 2018.(Εισήγηση κ. Χ. Ιωσηφίδης, Αντιδήμαρχος).

18. Εκμίσθωση τριών δημοτικών διαμερισμάτων στην Τ.Κ. Ν. Αγαθούπολης.(Εισήγηση κ. Π. Παπαδόπουλος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ν. Αγαθούπολης).

19. Έγκριση ή μη μακροχρόνιας μίσθωσης δημοτικής έκτασης για την ανάπτυξη Σταθμού ΑΠΕ-Φ/Β. (Εισήγηση κ. Α. Λούκας, Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Αιγινίου).

20. Έγκριση ή μη μίσθωσης δημοτικής έκτασης για σταυλισμό ζώων. (Εισήγηση κ. Α. Λούκας, Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Αιγινίου).

21. Αίτηση κ. Γερακόπουλου Γεωργίου του Χαράλαμπου, που αφορά χορήγηση πλασματικού εμβαδού για ηλεκτροδότηση της επιχείρησής του στο Μακρύγιαλο. (Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας).

22. Αίτηση κ. Κοντού Παναγιώτας του Βασιλείου που αφορά ακύρωση συμφωνητικού ενοικίασης δημοτικού αγροτεμαχίου στο Αιγίνιο.(Εισήγηση κ. Χ. Μπρουσκέλης, Νομικός Σύμβουλος).

23. Αίτηση κ. Πέλλα Αντ. Ελένης που αφορά λύση συμφωνητικού ενοικίασης ξενοδοχείου στον Κολινδρό.(Εισήγηση κ. Χ. Μπρουσκέλης, Νομικός Σύμβουλος).

24. Διαγραφή ποσού που έχει χρεωθεί στην κ. Πέλλα Ελένη του Αντωνίου ως τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2015 στον αριθ. 12/ΚΟΛ/2015 Χ.Κ., λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

25. Διαγραφή ποσού που έχει χρεωθεί στον κ. Μεταλλίδη Νικόλαο του Παύλου ως τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2015 στον αριθ. 12/ΜΕΘ/2015 Χ.Κ., λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

26. Διαγραφή ποσού που έχει χρεωθεί στον κ. Δάμτσια Κωνσταντίνο του Μιχαήλ ως πρόστιμο ΚΟΚ, λόγω λάθους ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και χρέωσή του στον κ. Μαρουφίδη Θεοχάρη του Νικολάου. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

27. Διαγραφή ποσού που έχει χρεωθεί στον κ. Γιαγκόπουλο Θωμά του Νικολάου ως τέλος χρήσης πεζοδρομίου και πλατειών Αιγινίου, λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

28. Διαγραφή ποσού που έχει χρεωθεί εκ παραδρομής στην κ. Κοντού Παναγιώτα του Βασιλείου για ενοίκιο δημοτικού αγροτεμαχίου στο Αιγίνιο. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

29. Αίτηση κ. Παπαργυρίου Μαρίας του Πάσχου, που αφορά διαγραφή ποσού που της χρεώθηκε ως τέλος άρδευσης από κανάλια 2016 Αιγινίου. (Εισήγηση Υπηρεσία άρδευσης).

30. Αίτηση κ. Κιοσσέ Κυριακής του Κων/νου, που αφορά διαγραφή ποσού που της χρεώθηκε ως τέλος άρδευσης από δίκτυο 2015 Αιγινίου. (Εισήγηση Υπηρεσία άρδευσης).

31. Αίτηση κ. Μαχαίρα Χρήστου του Βασιλείου, που αφορά διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης Γ΄τετραμήνου 2016Αλωνίων . (Εισήγηση Υπηρεσία Ύδρευσης).

32. Υπαγωγή σε μειωμένο τιμολόγιο βάσει του άρθ. 202 του Ν. 3463/2006 του Καραγιοβάννη Βασιλείου του Γεωργίου.(Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).


Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
ΑυγουστίνοςΑνδρικόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου