ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

26 Δεκ 2017

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού: Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 27 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :.... 1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πρανούς και κατασκευή υπερχειλιστή δεξαμενής Παλαιόστανης». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος). 
2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας Δήμου Πύδνας -Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος). 
3. Έγκριση ή μη της έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης της αξίας του προς εκποίηση τμήματος έκτασης 1.409,23 τ.μ. του αριθ. 947 δημοτικού αγροτεμαχίου κατά το άρθρο 186 του Ν. 3463/2006, που βρίσκεται στο Αιγίνιο .(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος). 
4. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Πύδνας», ως προς το είδος και τον τρόπο κατασκευής της Ε.Ε.Λ. που θα χρησιμοποιηθεί στα έργα: «Αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ τοπικής κοινότητας Παλιόστανης» και «Αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ τοπικής κοινότητας Σφενδάμης», Δήμου Πύδνας –Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας .(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος). 
5. Αποδοχή ποσού 250.000,00€ που αφορά επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 219 του Ν. 4412/2016 . (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
8. Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «Παυσίλυπος» στη Δ.Κ. Κολινδρού . (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
9. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στις Δ.Ε. Αιγινίου και Μεθώνης . (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
10. Ένταξη της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Ν. Λούση Κολινδρού στη διαδικασία της δημοπράτησης από το Δήμο Πύδνας –Κολινδρού, λόγω λήξης της ισχύς της παραχώρησης. (Εισήγηση Τμήμα Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης). 
11. Προσδιορισμός δημοτικής έκτασης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου (κουβούκλιου και περιβάλλοντος χώρου) στον Παπαδόπουλο Θεοχάρη του Κων/νου, κατέχοντα δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, που βρίσκεται στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Μακρυγιάλου και αναλογούντος τέλους. (Εισήγηση Τμήμα Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης). 
12. Έγκριση παράτασης για την τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας περιπτέρων στους δικαιούχους της αριθ. 3374/4-4-2017 προκήρυξης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για παραχώρηση θέσεων περιπτέρων σε Α.Μ.Ε.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου. (Εισήγηση Τμήμα Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης). 
13. Έγκριση για έκδοση δεύτερης προκήρυξης για την κατηγορία του 30% (σε Α.Μ.Ε.Α., Πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου) θέσεων περιπτέρων, οι οποίες δεν έχουν διανεμηθεί, από την αρίθ. 3374/4-4-2017 προκήρυξη Δήμου Πύδνας -Κολινδρού. (Εισήγηση Τμήμα Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης). 
14. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για την εκμίσθωση ή εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2018. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
15. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
16. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως τακτικών και δύο (2) ως αναπληρωματικών για την παραλαβή έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € και τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για το έτος 2018. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
17.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών του Δήμου που διενεργούνται από 01-01-2018 μέχρι την 31-12-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 221, παρ. 11β) του Ν. 4412/2016.(Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
18.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των εργασιών του Δήμου που διενεργούνται από 01-01-2018 μέχρι την 31-12-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 221, παρ. 11δ) του Ν. 4412/2016. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
19.Συγκρότηση επιτροπής για παροχή γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας και απόσυρση δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων κατά τις διατάξεις του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006 .(Εισήγηση κ. Α. Πάππου) . 
20. Έγκριση της αρίθ. 4/2017 απόφασης του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος που αφορά Επανασύσταση Επιτροπής του Κληροδοτήματος . (Εισήγηση κ. Παπαργυρίου Δέσποινα, Πρόεδρος Δ.Κ. Κολινδρού). 
21. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Β. Νικολοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
22.Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού άρδευσης λόγω ορισμού νέου Αντιδημάρχου αγροτικών θεμάτων.(Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
23.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας –Κολινδρού, λόγω παραίτησης.(Εισήγηση κ. Ρ. Παπαλεξάνδρου, Δημ. Σύμβουλος). 
24.Αίτημα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Ρυακίων για παραχώρηση χώρου και άδεια τοποθέτησης προτομής του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, Αδαμάντιου Νικολάου- Καπετάν Διαμαντή, στον προαύλιο χώρο του δημοτικού καταστήματος Ρυακίων. (Εισήγηση κ. Β. Κακάνης, Πρόεδρος Τ.Κ. Ρυακίων). 
25.Αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης γεώτρησης του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου για την υδροδότηση του οικισμού. (Εισήγηση κ. Χ. Πορφυρίδης, Αντιδήμαρχος). 
26. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. . (Εισήγηση κ. Χ. Πορφυρίδης, Αντιδήμαρχος). 
27. Εξέταση αίτησης της κ. Ταχμαζίδου Αικατερίνης του Βασιλείου, που αφορά διόρθωση ποσού που χρεώθηκε ως τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2001-2008, λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
28. Εξέταση αίτησης της κ. Παπαργυρίου Πηνελόπης του Θωμά, που αφορά διόρθωση του ποσού που χρεώθηκε ως τέλος χρήσεως πεζοδρομίου έτους 2010 Αιγινίου, λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
29. Εξέταση αίτησης του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη του Αναστασίου, που αφορά διαγραφή ποσού που χρεώθηκε ως τέλος άρδευσης Αλωνίων, λόγω διπλοεγγραφής. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
30. Διαγραφή ποσού που χρεώθηκε ως πρόστιμο ΚΟΚ Β΄2015 στον κ. Κυριακίδη Εμμανουήλ του Λεωνίδα, λόγω εξόφλησής του. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
31. Εξέταση αίτησης της κ. Ζαγρή Χρυσούλας του Κων/νου, που αφορά διαγραφή μέρους οφειλής τέλους άρδευσης Ρυακίων έτους 2015, λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη. (Εισήγηση Υπηρεσία άρδευσης). 
32. Διαγραφή ποσού που χρεώθηκε ως ΤΑΠ ετών 2008-2009-2010 Αιγινίου, στον κ. Ρούσσο Χρήστο του Αντωνίου, λόγω μη ιδιοκτησίας του ακινήτου (Αβέρωφ 13 Αιγίνιο) και χρέωσή του στον ιδιοκτήτη του κ. Ζορμπά Βασίλειο του Ιωάννη . (Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
33. Διαγραφή ποσού που χρεώθηκε ως τέλη ύδρευσης και ΤΑΠ παρελθόντων ετών στον κ. Σιαμλίδη Αθανάσιο του Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α) του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006. (Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
34. Εξέταση αίτησης της κ. Κιοσσέ Κυριακής του Αναστασίου, που αφορά διαγραφή οφειλής τέλους Εμποροπανήγυρης Αιγινίου έτους 2013, λόγω χρέωσης εκ παραδρομής. (Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
35. Εξέταση αιτήματος απαλλαγής χρεών (προσαυξήσεων) του Σταντίδη Αντωνίου του Κων/νου. (Εισήγηση Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών). 
36. Διαγραφή ποσού που χρεώθηκε εκ παραδρομής ως ΤΑΠ 2015-2016 Αιγινίου, στον κ. Κουρέα Δήμο του Σταύρου. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
37. Διαγραφή ποσού που χρεώθηκε εκ παραδρομής ως ΤΑΠ 2015-2016 Αιγινίου, στον κ. Νιώπα Ιωάννη του Αποστόλου. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
38. Διαγραφή ποσού που χρεώθηκε εκ παραδρομής ως ΤΑΠ 2011-2012-2013-2015-2016 Αιγινίου, στον κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο του Βασιλείου και χρέωσή του στον ιδιοκτήτη του ακινήτου κ. Μαγαλιό Γεώργιο του Γεωργίου. (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
39.Συνεξέταση αίτησης κ. Μπογιατζή Νικολάου του Δημητρίου και κ. Παραλυκίδου Χρυσής του Γεωργίου, που αφορά οφειλή χρέωσης τελών ύδρευσης για ακίνητο επί της οδού Ν. Πλαστήρα 38, στο Αιγίνιο). (Εισήγηση Τμήμα Ύδρευσης). 
40. Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε ως ΤΑΠ 2015- 2016 στην κ. Τοπτσή Σταματία του Χρήστου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου . (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων). 
41. Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε ως τέλος ύδρευσης Μεθώνης στην κ. Γόντση Μαρία του Νικολάου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, λόγω διαγραφής του από τον αντίστοιχο κατάλογο από διπλοεγγραφή. (Εισήγηση Ταμειακή Υπηρεσία). Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου