ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

5 Οκτ 2017

Επιδότηση 880 ευρώ ανά μήνα για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΕΝ...

Το ΦΕΚ για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των Πρωτοετών Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων - Μηχανικών (ΑΕΝ/Π-Μ).... με το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (880 €) ανά μήνα και ανά σπουδαστή για το έτος 2016 που εκτέλεσαν, για το έτος 2017 που εκτελούν και για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 που θα εκτελέσουν Α' Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι.Ως μήνας λογίζονται οι τριάντα (30) ημέρες. Τα ποσά της επιδότησης θα καταβάλλονται μηνιαίως και μέχρι έξι (6) μήνες και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα της Πρα¬κτικής άσκησης των σπουδαστών που πραγματοποιείται κατά περίπτωση. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό θα ανέλθει περί τα 27.000.000 € και θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε. έτους 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.2. α) Η κατά τα ανωτέρω επιδότηση θα καταβάλλεται κάθε μήνα στο σπουδαστή από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία, η οποία θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ δικαιούχου (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και σπουδαστή και θα καταβάλλεται σε αυτήν από το Δικαιούχο, μετά την απόλυση του σπουδαστή. Η εκμε-ταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία δύναται να καταβάλει σε πρωτοετή σπουδαστή ΑΕΝ που εκτελεί Α' θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι ποσό μεγαλύτερο της επιδότησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επιπλέον ποσό (πέραν δηλ. των 880 €/μήνα) είναι επιδοτούμενο.β) Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ NAT και λοιπών Ταμείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης ναυτικών. Οι εργο-δοτικές εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ναυτολόγησης βαρύνουν την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία.

3. Η είσπραξη του ποσού επιδότησης θα διενεργείται από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία με την υπο¬βολή στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των ακολούθων δικαιολογητικών παραστατικών :

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Ποντοπό¬ρου Ναυτιλίας / Τμήμα Β' του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι ο αιτών το επίδομα, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία κατά τον χρόνο άσκησης του σπουδαστή επί του πλοί¬ου εκμεταλλευόταν πράγματι το συγκεκριμένο πλοίο, ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

β) Εξοφλητικές αποδείξεις ή επικυρωμένα αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων της διαχειρίστρι-ας/πλοιο-κτήτριας του πλοίου εταιρείας υπογεγραμμένα από τον σπουδαστή και τον υπεύθυνο παρακολούθησης οικονο¬μικών θεμάτων, από τις οποίες θα προκύπτει η καταβολή του επιδόματος στο δικαιούχο σπουδαστή.
γ) Βεβαίωση από NAT ότι έχουν καταβληθεί οι εισφο¬ρές για κάθε σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης του επί του πλοίου.

δ) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής των ετη¬σίων βεβαιώσεων αποδοχών της ναυτιλιακής εταιρείας, για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται και τα ποσά φόρου εισοδήματος που πα-ρακρατήθηκαν για κάθε σπουδαστή ή στην περίπτωση ναυτιλιακών εταιρειών μη υπόχρεων σε ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του σπουδαστή περί δήλωσης του εκπαιδευτικού επιδόματος που του καταβλήθηκε κατά την πρακτική του άσκηση, στην Ατομική Φορολογι¬κή Δήλωση του ιδίου. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.Δ).
ε) Εξουσιοδότηση του σπουδαστή προς τη διαχειρί-στρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία, για να εισπρά¬ξει αντί αυτού το εκπαιδευτικό επίδομα. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ).

4. Επιπλέον, το αρμόδιο Γραφείο Σταδιοδρομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Διεύ¬θυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Τμήμα Β', θα παραδίδει στα κλιμάκια ελέγχου της ΔΕΚΝ που έχουν οριστεί για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, βεβαίωση της ΑΕΝ φοίτησης (Υπόδειγμα ε', αρίθμ. (6) σχετικού) ή υπηρεσιακό σημείωμα ΔΕΚΝ που αφορά:

α) στο πλοίο επί του οποίου εκπαιδεύτηκε κάθε σπου-δαστής,
β) στη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εται¬ρεία,
γ) στο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση.

5. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών αφού ελέγξει τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τα οποία τεκμηριώνεται η απαίτηση για πληρωμή της δαπάνης, υποβάλλει στην ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ ως υπόλογο διαχει¬ριστή του έργου προκειμένου να προχωρήσει στην εκ¬καθάριση της δαπάνης και την εκτέλεση της πληρωμής, αίτηση στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας, η αρμόδια ΔΟΥ, το συνολικό ποσό της επιδότησης με επισυναπτόμενα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) υπογεγραμμένο από το κλιμάκιο ελέγχου της ΔΕΚΝ και θεωρημένο από το Διευθυντή, πίνακα ανάλυσης της επιδότησης, με τα στοιχεία των επιδοτούμενων σπου-δαστών και τα ποσά που αναλογούν στον καθένα, κα¬θώς και το συνολικό ποσό επιδότησης ανά ναυτιλιακή εταιρεία,
β) κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια την υπηρεσία που εκτελεί το έργο,
γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αιτού-μενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,
δ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της αιτού-μενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,

ε) αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού της αιτούμε¬νης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας σε μορφή ΙΒΑΝ. Προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγρα¬φο βιβλιαρίου ή λογαριασμού ή άλλο αντίστοιχο έγγρα¬φο της οικείας τράπεζας).

6. Επιδότηση δικαιούνται και οι πρωτοετείς σπουδα¬στές, οι οποίοι δεν εκτελούν επιτυχώς το πρώτο εκπαι¬δευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέ¬σεις του ισχύοντα Κανονισμού Εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.

7. Την έκδοση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, όπου περιγρά-φονται η μεθοδολογία και οι διαδικασίες Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α' θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ 5007286 για τις προϋποθέσεις, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακο-λούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση της πράξης, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΣΠΑ 2014¬2020. Ο Οδηγός εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

8. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου