ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

13 Απρ 2018

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ. ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΟΣΜΕ...

H Eπιτροπή Αγώνα Κατά των Ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη, κοινοποιεί προς γνώση των πολιτών την
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εκατόν σαράντα στρεμμάτων (140.000,00 τ.μ.) στην περιοχή «Πέντε Πύργοι».... της τοπικής κοινότητας Μηλιάς της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών»

Προοίμιο

Ο Δήμος Κατερίνης διακηρύττει την διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εκατόν σαράντα στρεμμάτων (140.000,00 τ.μ.) στην περιοχή «Πέντε Πύργοι» της τοπικής κοινότητας Μηλιάς της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει αιολικό πάρκο, για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών. Η δημοπρασία και η παρούσα διακήρυξη διέπονται πρωτίστως από τις διατάξεις του π.δ. 270/81, καθώς και από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), του ΑΚ και του ΚΠολΔ.

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την ΧΧ του μήνα ΧΧΧΧ του έτους 2018 ημέρα ΧΧΧΧΧ και ώρα από 10:00’ μέχρι 11:00’ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 270/1981.

Άρθρο 2ο
Η εκμισθούμενη δασική έκταση ανήκει στον Δήμο Κατερίνης και ανέρχεται σε 140.000,00 τμ (συνολικά εκατόν σαράντα στρέμματα), περιγράφεται δε στο Α και Β κατωτέρω:

Α) Η αρχικά προσδιοριζόμενη δασική έκταση καταλαμβάνει 121.092,92 τ.μ. και βρίσκεται στην περιοχή «Πέντε Πύργοι» της τοπικής κοινότητας Μηλιάς της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, περιγράφεται δε ως κατωτέρω:

Αα) Επιφάνεια συνολικού εμβαδού 27.992,92 τ.μ. που αφορά της υλοποίηση της νέας οδοποιίας και αποτυπώνεται στο από … συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος …… με τρία Πολύγωνα ως εξής : Πολύγωνο Ι εμβαδού 20.561,45 τ.μ. με συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου Α1,Α2…Α371,Α1, Πολύγωνο ΙΙ εμβαδού 1.281,36 τ.μ. με συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου Β1,Β2…Β61,Β1 και Πολύγωνο ΙΙΙ εμβαδού 6.150,11 τ.μ. με συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου Γ1,Γ2…Γ154,Γ1.

Αβ) Επιφάνεια συνολικού εμβαδού 4.000 τμ που αποτυπώνεται στο από … συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος …… με στοιχεία Ε1 και συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου Ο1,Ο2,Ο3,Ο4,Ο1.

Αγ) Επιφάνεια συνολικού εμβαδού 89.100 τ.μ. που αφορά 11 γήπεδα εκτάσεως εκάστου 8.100 τ.μ. με διαστάσεις 90μ. επί 90μ. Η θέση κάθε γηπέδου προσδιορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με το σημείο τομής των διαγωνίων εκάστου και με στοιχεία ΚΠ1,ΚΠ2…ΚΠ11 .

Τα ανωτέρω Αα,Αβ και Αγ αθροίζουν στη συνολική επιφάνεια των 121.092,92 τ.μ.

Β) Τα ανωτέρω εκμισθούμενα γήπεδα δύνανται εντός πάντα των πολυγώνων που αποτυπώνονται στο συνημμένο από … συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος …… με στοιχεία Κ1,Κ2…Κ5,73,72, 71,70,69,68,67,66,Κ6…Κ10,Κ1 και Κ11,Κ12,Κ13,Κ14,Κ11. εφόσον αυτό περαιτέρω απαιτηθεί από τις σχετικές μελέτες και τις υπηρεσίες και για την βέλτιστη λειτουργία του αιολικού πάρκου, Βα) να μετακινηθούν ως προς τη θέση τους και Ββ) να μεταβληθούν επιπλέον ως προς την επιφάνεια τους και με την προσθήκη πρόσθετων συνοδών έργων με την μέγιστη συνολική επιφάνεια εντός των ανωτέρω πολυγώνων να μην υπερβαίνει τα 140.000,00 τμ. Οι ανωτέρω Βα) και Ββ) μεταβολές προσδιορίζονται εντός των συγκεκριμένων με στοιχεία Κ1,Κ2…Κ5,73,72,71, 70,69,68,67,66, Κ6…Κ10,Κ1 και Κ11,Κ12,Κ13,Κ14,Κ11. πολυγώνων, αποτελούν βασικό όρο της μίσθωσης και εντός του ορίου των 140.000,00 τμ και όταν ζητηθούν από τον μισθωτή(τρια) θα γίνουν οποτεδήποτε αποδεκτές από τον εκμισθωτή με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στο μισθωτήριο.

Άρθρο 3ο

1.- Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται είκοσι πέντε (25) έτη, που θα αρχίζει από τη σύνταξη και υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στο ΠΔ 270/1981.

Άρθρο 4ο

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€). Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, μετά το πρώτο έτος, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αυτός προσδιορίζεται και δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για τον προηγούμενο μήνα της αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση που ο δείκτης τιμών είναι αρνητικός (-), τότε το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό με το αρχικό. Το ετήσιο μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται κατά το πρώτο δεκαήμερο εκάστου νέου μισθωτικού έτους.

Άρθρο 5ο

1.- Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. Μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της με την παρούσα διακήρυξη ορισθείσας ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

2.- Κάθε συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών προ της έναρξης της προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας αξιόχρεο εγγυητή νομικό ή φυσικό πρόσωπο με έδρα την Ελλάδα ή χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος σε περίπτωση ανάδειξής του ως τελευταίου πλειοδότη θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, προ της έναρξης της πλειοδοτικής προφορικής διαδικασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΜΕΔΕ ποσού που να ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς για δέκα (10) ετήσια μισθώματα, ήτοι ποσού ΧΧΧΧΧ. Η εγγύηση αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης θα αντικατασταθεί με άλλη εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό (10%) επί του ετήσιου μισθώματος που θα επιτευχθεί για δέκα (10) έτη, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των με την παρούσα διακήρυξη οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

γ) Φορολογική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

ε) Δημοτική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα συμμετοχής στη δημοπρασία.

ζ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου περί χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

η) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

θ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3.- Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται, ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο συμμετέχων οφείλει, με υπεύθυνη δήλωσή του, να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Με τη δήλωσή του θα δεσμεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του, ή στην εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροσωπεί, κανένα κώλυμα συμμετοχής με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

4.- Η απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους που προβλέπονται στη διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Ο υποψήφιος μισθωτής μπορεί με την υποβολή της προσφοράς του να προσαυξήσει κατά την κρίση του το ποσό της προηγούμενης προσφοράς κατά τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοσίας, πλην όμως το ελάχιστο βήμα εναλλαγής ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

6.- Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

7.- Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, καθώς και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει αντ’ αυτού έτερο πρόσωπο, βάσει ειδικού νόμιμου πληρεξούσιου ή δύο πρόσωπα από τα παριστάμενα κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής αυτού δήλωσαν άγνοια γραμμάτων.

8.- Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη κατακύρωσης ή έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

9.- Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία ως πλειοδότες τεκμαίρεται ότι αξιολόγησαν κατά τη συμμετοχή τους τις οικονομικές και ταμειακές τους ανάγκες προς κάλυψη των υποχρεώσεών τους και κατά τον υπολογισμό της προσφοράς τους έλαβαν υπόψη τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες, αποδεχόμενοι την οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή και μη συνδέοντας την προσφορά με την επιτυχή επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

10.- Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

11.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου για την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας (ενεργούμενη με αποδεικτικό παραλαβής), να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και ενέχεται για μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας άπρακτης η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

12.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, με την υπογραφή της σύμβασης, να προκαταβάλλει το πρώτο ετήσιο μίσθωμα, καθώς και να αντικαταστήσει την εγγύηση για την συμμετοχή του στη δημοπρασία με άλλη, ποσού ίσου με το 10% επί του συνολικού μισθώματος που θα επιτευχθεί για δέκα (10) έτη εκμίσθωσης για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης.

13.- Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό ή δεν αντικαταστήσει την εγγύηση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

14.- Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με την ως άνω αναφερόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

15.- Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

16.- Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 6ο

1.- Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την σύνταξη και υπογραφή της από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

2.- Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της κατατεθείσας εγγύησης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αποφασιστεί η κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου, ο εγγυητής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγυήσεως σε πρώτη ζήτηση ή με άλλη ειδοποίηση ή δήλωση, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το υπαρκτό και το νόμιμο του χρέους και να προβάλει την ένσταση διζήσεως.

γ) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

δ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

3.- Έξοδα που τυχόν προκύψουν και αφορούν στη διακήρυξη, τη δημοπρασία και το συμφωνητικό, καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 7ο

1.- Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν πλειοδότης.

2.- Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος σχετικά με τη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, όπως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα, μαζί με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι του τελευταίου πλειοδότη κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης, η οποία θα δημοσιευτεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας, διεξάγονται δε και αυτές κατά τα άρθρα 1, 2 και 5 του ΠΔ 270/1981.

4.- Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται στη βάση της δοθείσας τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 8ο

1.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, μεταξύ άλλων και με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται από τον εκμισθωτή, ειδάλλως ευθύνεται σε αποζημίωση του τελευταίου. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο με έγγραφο του κάθε προσβολή δικαιωμάτων που αφορά το μίσθιο και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο Δήμος οφείλει να παρέμβει. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

2.- Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε συνεπώς υποχρεούται για τους λόγους αυτούς σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε και στη λύση της μίσθωσης.

3.- Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται την επίβλεψη της μίσθωσης από τον εκμισθωτή και να παρέχει σ’ αυτόν πληροφορίες σχετιζόμενες με την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

4.- Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη ή λύση της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, με την εξαίρεση των με την παρούσα διακήρυξη προβλεπόμενων και επιτρεπόμενων εργασιών και παρεμβάσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού πάρκου, ειδάλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

5.- Σιωπηρή αναμίσθωση, όπως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του μισθίου, απαγορεύονται απολύτως. Η για οποιοδήποτε λόγο παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναμίσθωση, το δε μίσθωμα που τυχόν θα εισπραχθεί από τον εκμισθωτή Δήμο, κατά το χρόνο αυτό, θα θεωρείται ότι καταβλήθηκε σ΄ αυτόν λόγω αποζημιώσεως για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου. Περαιτέρω, σε περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο παραμονής του μισθωτή μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, θα επιβληθεί σ’ αυτόν ποινική ρήτρα ίση με το διπλάσιο του ημερησίου συμβατικού αναλογούντος μισθώματος για κάθε μέρα καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου.

6.- Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, θα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του Δήμου της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές.

7.- Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής μισθώματος ή μισθωμάτων, ο Δήμος μπορεί να προβεί, δίχως άλλη ειδοποίηση, σε καταγγελία της συμβάσεως και σε όποια διαδικασία εκ του νόμου επιβάλλεται ή προβλέπεται.

8.- Εάν ο μισθωτής είναι εταιρεία κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να γνωστοποιείται στο το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της τροποποίησης και θα προσκομίζεται από το μισθωτή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού στο Δήμο μαζί με ΦΕΚ ανώνυμης εταιρείας.

9.- Εάν ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα μέλη της εταιρείας θα πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δημοτικά ενήμερα και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

10.- Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’ αυτή.

11.- Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

1.- Το περιγραφόμενο ακίνητο θα εκμισθωθεί προκειμένου να εγκατασταθεί και λειτουργήσει αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2.- Προκειμένου να γίνει δεκτός (δεκτή) ενδιαφερόμενος (η) για τη μίσθωση θα πρέπει να έχει τη σχετική άδεια παραγωγής αιολικής ενέργειας, την οποία οφείλει να προσκομίσει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών προ της έναρξης της προφορικής πλειοδοσίας.

3.- Ο (η) μισθωτής (τρια) θα πρέπει με δικές του (της) δαπάνες- φροντίδες και ευθύνη να διαμορφώσει και διατηρεί σ΄ αυτό, καθώς και υπεργείως και υπογείως αυτού, καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τις κατασκευές, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό (ανεμογεννήτριες κ.λ.π.) και γενικά κάθε κινητό και ακίνητο πράγμα που απαιτείται για το σκοπό της μίσθωσης, δηλαδή για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του αιολικού πάρκου.

4.- Ενδεικτικά ο (η) μισθωτής (τρια) για την εξυπηρέτηση του προπεριγραφέντος αιολικού πάρκου, κατά την κρίση του (της) θα έχει την ευχέρεια και πάντα όπως θα προβλέπεται στις σχετικές άδειες και στην κείμενη νομοθεσία, να διαμορφώσει κατάλληλα το έδαφος του μισθίου και προβεί σε βελτιώσεις υποδομών υφιστάμενων και μη, πέριξ αυτού εντός πάντοτε δημοτικών εκτάσεων ευθύνης του, να προβεί στις αναγκαίες εκσκαφές και θεμελιώσεις, να κατασκευάσει κανάλια για τη όδευση καλωδίων χαμηλής ή μέσης τάσης, να διανοίξει και να διατηρεί στο μίσθιο δρόμο πρόσβασης και διαδρόμους επικοινωνίας, να ανεγείρει επ’ αυτού οικίσκο ελέγχου και κτίριο υποσταθμού, να εγκαταστήσει - τοποθετήσει σ΄ αυτό ανεμογεννήτριες, ηλεκτροφόρες γραμμές και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, μετασχηματιστές, καλώδια κ.λ.π. Θα έχει επί πλέον το δικαίωμα να περιφράξει το μίσθιο ή τμήματα αυτού, αν το κρίνει σκόπιμο για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας του αιολικού πάρκου. Όλες τις ανωτέρω εργασίες ο μισθωτής (τρια) υποχρεούται να εκτελεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΕΠΟ.

5.- Σε περίπτωση που ο (η) μισθωτής (τρια) υποχρεωθεί από κάποια (ες) αρχές ή τις υπηρεσίες που χορηγούν άδειες ή παράσχουν εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις, για επεμβάσεις στο μίσθιο, πέραν από αυτές που συνήθως απαιτούνται, θα δικαιούται να τις εκτελέσει.

6. - Ο Δήμος δεν θα αποκτήσει κανένα απολύτως δικαίωμα επί των ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν στο μίσθιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ο μισθωτής (τρια) υποχρεούται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης άμεσα να απεγκαταστήσει και απομακρύνει αυτές από το μίσθιο.

7. -Ο (η) μισθωτής (τρια) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (η) για τη νομιμότητα και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του (της) και για την τήρηση των σχετικών με την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού σταθμού διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των αδειών που του (της) χορηγήθηκαν ή θα του (της) χορηγηθούν στο μέλλον.

Άρθρο 9ο

1. Επιπλέον του επιτευχθέντος μισθώματος ο /η εκμισθωτής/ τρια υποχρεούται στην καταβολή και των όσων προβλέπονται από το νόμο 3851/2010 άρθρο 7.

2.- Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται από τον (τη) μισθωτή (τρια) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον εκμισθωτή Δήμο ή στο Ταμείο του Δήμου και θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφες εξοφλητικές αποδείξεις του εκμισθωτή ή με τα σχετικά παραστατικά κατάθεσης της τράπεζας στην οποία θα κατατίθεται το μίσθωμα αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Ο Δήμος θα υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως τον (την) μισθωτή (τρια) σε περίπτωση που θελήσει στο μέλλον να κατατίθεται το μίσθωμα σε διαφορετικό από τον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει. Ο (η) μισθωτής (τρια) θα βαρύνεται επιπλέον με το προβλεπόμενο επί των μισθωμάτων τέλος χαρτοσήμου συν την επιβάρυνση υπέρ του ΟΓΑ εάν και όσο αυτά θα υφίστανται. Τον εκμισθωτή Δήμο θα βαρύνει το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος ιδιοκτησίας ή άλλου είδους επιβάρυνση που συνδέεται με την ιδιοκτησία του μισθίου. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον εκμισθωτή ή το (τη) μισθωτή (τρια) ή επιβάλλεται από το νόμο ή από τις αρχές η μίσθωση να καταρτισθεί συμβολαιογραφικά και να μεταγραφεί, το (τη) μισθωτή (τρια) βαρύνουν όλα τα συμβολαιογραφικά έξοδα, αμοιβή δικηγόρων και έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

3.- Ο (η) μισθωτής (τρια) θα δικαιούται από την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη των προβλεπόμενων από τη κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία στο μίσθιο του αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δήμος με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, θα χορηγήσει στο (στη) μισθωτή (τρια) την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του, σε κάθε ενέργεια απαραίτητη εκ μέρους του ιδιοκτήτη, προκειμένου να εκδοθούν όλες οι άδειες και εγκρίσεις που θα αφορούν το μίσθιο και την εγκατάσταση-λειτουργία του αιολικού πάρκου εντός αυτού και να πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. και θα αναλάβει την υποχρέωση να παράσχει σ΄ αυτόν (την) κάθε περαιτέρω αναγκαία συνδρομή, όπως παροχή εγγράφων κ.λ.π. για τον παραπάνω σκοπό.

Ο (η) μισθωτής (τρια) θα αναλάβει επιπλέον την υποχρέωση ως αντισταθμιστικό όφελος προς τον εκμισθωτή Δήμο και κατά σειρά προτεραιότητας την εκτέλεση με ίδια μέσα και δαπάνες:

α) την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της Άνω Μηλιάς

β) την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της Μεσαίας Μηλιάς

γ) την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της Κάτω Μηλιάς

4.- Ο (η) μισθωτής (τρια) θα υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του μισθίου στον εκμισθωτή Δήμο, άμεσα μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης αφού προηγουμένως θα έχει αφαιρέσει και απομακρύνει με έξοδά του (της) τις ανεμογεννήτριες που θα έχει τοποθετήσει-εγκαταστήσει σ΄ αυτό. Σε περίπτωση που αυτός (η) δεν αποδώσει στον εκμισθωτή εμπροθέσμως και προσηκόντως το μίσθιο, όπως προβλέπεται παραπάνω, θα οφείλει να καταβάλει για κάθε μήνα καθυστέρησης ποσό ίσο με το συμφωνηθέν μίσθωμα, ως αποζημίωση χρήσης, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του τελευταίου να απαιτήσει αποκατάσταση και άλλης περαιτέρω ζημίας. Περαιτέρω, σε περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο παραμονής του μισθωτή μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, θα επιβληθεί σ’ αυτόν ποινική ρήτρα ίση με το διπλάσιο του ημερησίου συμβατικού αναλογούντος μισθώματος για κάθε μέρα καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου.

5.- Τα κτίσματα που ενδεχομένως κατασκευασθούν καθώς και οι δρόμοι που θα διανοιχθούν στο μίσθιο από τον (την) μισθωτή (τρια) θα παραμείνουν προς όφελος αυτού και κάθε τρίτου που θα κάνει χρήση του στο μέλλον, χωρίς ο (η) μισθωτής (τρια) να δικαιούται κάποιας αποζημίωσης. Ο εκμισθωτής θα δικαιούται να απαιτήσει από τον (την) μισθωτή (τρια) μόνο την καθαίρεση των κτισμάτων, με έγγραφη δήλωσή του, που θα επιδοθεί σ΄ αυτόν (την) έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της μισθώσεως. Δήλωση του εκμισθωτή που δεν θα επιδοθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα υποχρεώνει τον (την) μισθωτή (τρια), ο (η) οποίος (α) όμως αν το επιθυμεί μπορεί να συμμορφωθεί με την εκπρόθεσμη, αλλά οπωσδήποτε έγγραφη δήλωση του εκμισθωτή.

6.- Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, τρίτοι αμφισβητήσουν τα δικαιώματα του εκμισθωτή επί του μισθίου ή παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού εν όλω ή εν μέρει από τον (την) μισθωτή (τρια) ή την πρόσβασή του (της) σ΄αυτό, θα υποχρεούται να παρεμβαίνει πρόσθετα υπέρ του (της) μισθωτή (τριας) ενώπιον δικαστηρίων και γενικά να παρέχει σ΄αυτόν (την) κάθε δυνατή βοήθεια αν αμφισβητηθεί από τρίτους το δικαίωμά του (της) να κατέχει και να χρησιμοποιεί το μίσθιο, για τον συμφωνηθέντα σκοπό.

7.- Καταγγελία της μίσθωσης θα επιτρέπεται στον εκμισθωτή Δήμο μόνο εάν ο (η) μισθωτής (τρια) παραβιάζει τους όρους της μίσθωσης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, αποκλειόμενης της καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση του μισθίου καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και της τυχόν παράτασής της.

8. - Ο (η) μισθωτής (τρια) θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πρόωρα και να λύσει άμεσα τη μίσθωση, για σπουδαίο λόγο, ο οποίος θα συνίσταται στην απόρριψη, από την αρμόδια διοικητική αρχή, αίτησής του (της) για την έκδοση άδειας λειτουργίας για το σκοπούμενο να εγκατασταθεί εντός του μισθίου ακινήτου αιολικού πάρκου, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία άδειας ή έγκρισης για τη λειτουργία του αιολικού πάρκου ή στην έκδοση οποιασδήποτε άλλης δυσμενούς για τον (την) μισθωτή (τρια) διοικητικής πράξης ή στη μεταβολή-ανάκληση αδειών και εγκρίσεων που τυχόν έχουν εκδοθεί σε σχέση με το εν λόγω αιολικό πάρκο, δηλαδή σε γεγονότα που θα έχουν ως συνέπεια τη μη δυνατότητα εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης του αιολικού πάρκου στο μίσθιο, για τα οποία δεν θα είναι υπαίτιος (α) ο (η) μισθωτής (τρια) με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη ή υπέρμετρα δυσβάσταχτη και κατά συνέπεια μη ανεκτή σύμφωνα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών χρηστών ηθών, η συνέχιση της μισθωτικής σχέσης για το (τη) μισθωτή (τρια). Στην περίπτωση που ο (η) μισθωτής (τρια) γνωστοποιήσει την επιθυμία του να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, θα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του Δήμου της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές. Στην περίπτωση αυτή ανατρέπεται άμεσα και για το μέλλον η μισθωτική σχέση, ο δε εκμισθωτής Δήμος θα κρατήσει τα, μέχρι χρόνο της παράδοσης σ΄ αυτόν του μισθίου, δεδουλευμένα μισθώματα (εάν έχουν υπάρξει τέτοια) και δεν θα έχει οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά του (της) μισθωτή (τριας).

9. -Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής μεταβιβάσει σε τρίτους την κυριότητα του μισθίου ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα, το οποίο δεν θα αποκλείει ή εμποδίζει το (τη) μισθωτή (τρια) από τη χρήση του, θα υποχρεούται αφενός να περιλάβει όρο στη σχετική δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον οποίο οι νέοι κτήτορες- δικαιούχοι θα αναγνωρίσουν τη μίσθωση ως ισχυρή, απρόσβλητη και δεσμευτική γι΄ αυτούς και θα υπεισέλθουν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, αφετέρου δε να γνωστοποιήσει αυτή (δικαιοπραξία) με δικαστικό επιμελητή στο (στη) μισθωτή (τρια) εντός πέντε (5) ημερών από την σύναψή της.

10.- Στο (στη) μισθωτή (τρια) θα παρέχεται το μονομερές δικαίωμα, όποτε αυτός (η) το κρίνει αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του αιολικού πάρκου να καλέσει τον εκμισθωτή Δήμο, οπότε αυτός θα είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός τριών (3) ημερών από την κλήση, για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου πράξης σύστασης περιορισμένης προσωπικής δουλείας επί των προς εκμίσθωση εδαφικών τμημάτων γι΄ αυτή τη χρήση. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα μεταγραφής θα βαρύνουν τον (την) μισθωτή (τρια) πέραν του μισθώματος που θα καταβάλλεται συνεπεία της μισθωτικής σχέσης. Ως αντάλλαγμα για τη σύσταση της περιορισμένης προσωπικής δουλείας θα συμφωνηθεί το νόμιμο που προβλέπεται από το αντικειμενικό σύστημα αξιών που θα είναι καταβλητέο στο Δήμο με την υπογραφή του συμβολαίου της δουλείας. Σε περίπτωση που ο Δήμος αρνηθεί ή δεν προσέλθει τότε ο (η) μισθωτής (τρια) θα έχει τη δυνατότητα μόνος (η) του (της) να συνάψει το σχετικό συμβόλαιο με ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα.

12.- Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων της μίσθωσης που θα συναφθεί θα περιορίζεται σ΄ αυτούς και δεν θα επιφέρει ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, οι δε συμβαλλόμενες πλευρές θα αντικαθιστούν με άλλο όρο νόμιμο και ισχυρό που θα καταλήγει στην αυτή ουσιαστική ρύθμιση και στον αυτό οικονομικό σκοπό. Σε περίπτωση που οι όροι της μίσθωσης συνεχίσουν να ισχύουν, στο πλαίσιο μια άλλης νόμιμης σχέσης που ήθελε κριθεί δικαστικώς, δεν θα υπάρξει κενό ρύθμισης, τα μέρη θα συνεχίσουν να έχουν τα αυτά δικαιώματα και τις αυτές υποχρεώσεις, χωρίς να δικαιούνται να απόσχουν από αυτές, οφείλουν δε να προσέλθουν στην υπογραφή μιας νέας σύμβασης, η οποία θα επαναλαμβάνει τους εδώ περιγραφόμενους όρους ως προς το ουσιαστικό οικονομικό τους περιεχόμενο.

Άρθρο 10ο

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής παραβιάσει τις εδώ περιγραφόμενες υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ελεύθερη χρήση του μισθίου από τον (την) μισθωτή (τρια), θα δικαιούται να απαιτήσει κάθε ζημία του (της) και να καταγγείλει, αζημίως γι΄ αυτόν (την) τη σύμβαση που θα συναφθεί και έτσι να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει μ΄αυτήν. Σε περίπτωση που ο (η) μισθωτής (τρια) ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα από την κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή της καταγγελίας στον εκμισθωτή και για το μέλλον η σύμβαση θα καθίσταται ανενεργός. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης οι οποίοι θα είναι ουσιώδεις, θα παρέχει στο μη υπαίτιο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αυτήν αζημίως γι΄αυτό, στην δε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου από την πλευρά του μισθωτή, εκτός των ανωτέρω καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές.

Άρθρο 11ο

Παρέχεται μονομερές δικαίωμα στον εκμισθωτή να λύσει αναίτια και αζημίως τη σύμβαση, εάν παρέλθουν (6) έξι έτη από την κατάρτισή της και δεν εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του αιολικού πάρκου, εκτός και εάν παρέλθει η εν λόγω προθεσμία λόγω δικαστικής προσφυγής κατά της εγκατάστασης του εν λόγω αιολικού πάρκου ή άδειας σχετιζόμενης με αυτό.

Άρθρο 12ο

Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε παράβαση αυτών θα γεννά δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης.

Άρθρο 13ο

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, τα δε έξοδα της δημοσίευσης, της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού θα βαρύνουν το (τη) μισθωτή (τρια). Οι όροι διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου, τηλέφωνα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αναφέρων
Κοσμάς Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου