ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

12 Φεβ 2018

Διατήρηση κατοικίδιου (σκύλου) σε μπαλκόνι. Ασφαλιστικά μέτρα κατά των ιδιοκτητών...
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση για χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον ιδιοκτητών διαμερίσματος ..
πολυκατοικίας, οι οποίοι διατηρούσαν τον σκύλο τους, σε καθημερινή βάση και για τις περισσότερες ώρες της ημέρας, στο μπαλκόνι της κουζίνας του διαμερίσματός τους και υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να απομακρύνουν άμεσα το σκύλο από το μπαλκόνι, να καθαρίσουν το χώρο και να παραλείπουν στο μέλλον κάθε ενόχληση των γειτόνων (θόρυβοι και δυσοσμία) από την εγκατάσταση και την παραμονή, έστω και ολιγόλεπτη, κατοικίδιου ζώου στο μπαλκόνι του διαμερίσματός τους.Περαιτέρω, για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης, το δικαστήριο απειλεί τους ιδιοκτήτες με χρηματική ποινή 300 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός.

Εκτός των αναφερομένων στην απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών η διατήρηση κατοικίδιου (σκύλου) σε μπαλκόνι απαγορεύεται ρητά και από τον νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 4235/2014 – ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014) που συγκεκριμένα ορίζει τα εξής:
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά: α) διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος, γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας και δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.
Παραμονή ζώων συντροφιάς (σκύλοι) σε ιδιόκτητα αγροκτήματα

Κατοικίδια και αδέσποτα. Προστασία, δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Το κείμενο της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθήνας (Πηγή: dsanet.gr)

Ειρ (Ασφ.Μ.) Αθ 135/2018

Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής – Εκπομπή συνεχών και υπερβολικών θορύβων ζώου συντροφιάς -.

Διατάραξη της νομής του αιτούντος δια την εκπομπή συνεχών και υπερβολικών θορύβων ζώου συντροφιάς, γαβγισμάτων, κλαμάτων, ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας, έντονης δυσοσμίας, λόγω περιττωμάτων και σκουπιδιών και διαπληκτισμών / ύβρεων με το γειτονικό διαμέρισμα. Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Η απόφαση εισήχθη στη ΤΝΠ-ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ με επιμέλεια του κου Ιωάννη Παπαδόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών).

Αριθμός 135/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Γεωργίου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Ειρήνης Κόττα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8-1-2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων :

Του αιτούντος: …, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω Αττικής, με ΑΦΜ.: …, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ιωάννη Παπαδόπουλου.

Των καθ’ ων η αίτηση : 1) …, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω και 2) …, κατοίκου ομοίως ως άνω εκ των οποίων η πρώτη παραστάθηκε δια και ο δεύτερος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Γρηγορίου Βυτινίδη.

Ο αιτών με την από 18-1-2018 αίτησή του, διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 2358/2017 ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος, αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε συζήτηση, η οποία έγινε, όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΚΟΥΣΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 989 ΑΚ, ο νομέας που διαταράχθηκε παράνομα, έχει δικαίωμα να αξιώσει την παύση της διατάραξης, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. Διατάραξη είναι κάθε παρεμπόδιση ή παρακώλυση της φυσική εξουσίας πάνω στο πράγμα, με διαρκή ή παροδικό χαρακτήρα, που δεν φτάνει μέχρι την αποβολή και με την οποία ανατρέπεται η ήσυχη και ειρηνική απόλαυση της νομής, συνιστά δε μερική προσβολή, γιατί ο νομέας δεν στερείται πλήρως τη φυσική εξουσία, αλλά παρακωλύεται σε κάποια από τις εκδηλώσεις της. Θετικά εκδηλώνεται η διατάραξη, είτε με πράξη του προσβολέα στο πράγμα, είτε με παρεμπόδιση πράξεως του νομέα, ενώ αρνητικά, με παράλειψη όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην επιβαλλόμενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διαταράξεως.

http://www.odigostoupoliti.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου