ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

10 Ιαν 2018

Ανατροπές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.Σύμφωνα με άρθρο του πολυνομοσχεδίου συστήνεται Επιτροπή αξιολόγησης ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας για τους οποίους δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας....Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
β) Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος.
γ) Η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν.
δ) Η διαβάθμιση των υπαγόμενων ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας ανάλογα με το βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Η Επιτροπή αποτελείται από 15 μέλη εκ των οποίων τέσσερις ιατροί Ε.Σ.Υ/ Δημόσιας Υγείας κατάλληλων ειδικοτήτων, δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δύο Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Το έργο της Επιτροπής επικουρείται από δύο γραμματείς.

Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στα στοιχεία (α) και (β) και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.6.2018. Επί τη βάσει του της ανωτέρω γνωμοδότησης, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στα στοιχεία (γ) και (δ) και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη συγκρότησή της.

Μετά την υποβολή της ως άνω γνωμοδότησης η Επιτροπή, η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) θα καταρτίσουν μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων που απασχολούν τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Υγείας προσδιορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η απόφαση εκδίδεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου