ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

3 Αυγ 2017

Μεταβιβάσεις ακινήτων. Προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ...






Επανέρχεται η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στους συμβολαιογράφους για τη μεταβίβαση ακινήτων
Στον νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017).... – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η επαναφορά σε ισχύ της διάταξης της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία οι πωλητές, πριν τη μεταβίβαση πάσης φύσεως ακινήτων, υποχρεούνται να προσκομίζουν συμβολαιογραφικό έγγραφο περί μη ύπαρξης οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Επίσης ορίζεται ότι, δεν υπόκεινται σε ΤΑΠ τα δικαιώματα σε ακίνητα, για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης (ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.), η οποία έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Βεβαιωμένες οφειλές από Τ.Α.Π. που έχει επιβληθεί στα ανωτέρω ακίνητα διαγράφονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το μέρος στο οποίο υφίσταται η εν λόγω απαγόρευση, (άρθρα 59 – 60)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου