ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

10 Ιουν 2017

09-05-2017 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ.

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) • Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Άρνισσας και της Παναγίτσας Πέλλας, η πτήση του εντόμου εμφανίζεται συνεχής, με μία κορυφή το χρονικό διάστημα 3-8 Ιουνίου.... • Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τον μετεωρολογικό σταθμό της Άρνισσας, υπολογίζεται ότι : • Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 8-15 Ιουνίου. • Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 15- 22 Ιουνίου.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae) • Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 30-31 Μαΐου, με μία κορυφή το χρονικό διάστημα 1-5 Ιουνίου. • Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 7-12 Ιουνίου. • Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 12- 17 Ιουνίου.

• Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων του Φυλλοδέτη συμπίπτουν κατά πολύ με αυτές της Ανάρσιας. • Ενδεικτικός χρόνος ταυτόχρονης επέμβασης και για τα δύο έντομα, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: o 12-15 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών o 15-20 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες • Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες ενδέχεται μπορούν να μετατεθούν λίγες ημέρες νωρίτερα ή αργότερα, ανάλογα με την τελευταία επέμβαση και με το ιστορικό προσβολής του κάθε οπωρώνα (δίνοντας μεγαλύτερη βάση στην Ανάρσια ή τον Φυλλοδέτη). • Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα. ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) • Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων. • Προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση. • Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλεκτικές σήψεις. Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος Ευστράτιος Δαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου