ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

10 Ιουν 2017

05-2017 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΕΛΙΑΣ.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (Prays oleae Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae) • Από τα δεδομένα των παγίδων στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εκτιμάται ότι ξεκίνησε το χρονικό διάστημα 2-3 Ιουνίου. • Αντίστοιχα, στις περιοχές της Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής....
η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εκτιμάται ότι ξεκίνησε το χρονικό διάστημα 5-7 Ιουνίου. • Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης: Ελαιώνες επιτραπέζιας ελιάς με ιστορικό σοβαρής προσβολής ή μέτρια καρποφορία 2 επεμβάσεις Ελαιώνες επιτραπέζιας ελιάς με ιστορικό μειωμένης προσβολής και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες 1 επέμβαση Πρώιμες περιοχές Χαλκιδικής 8-11 Ιουνίου και επανάληψη 13-16 Ιουνίου Πιερία και ορεινές περιοχές Χαλκιδικής 14-17 Ιουνίου και επανάληψη 20-22 Ιουνίου • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos-methyl (2), Deltamethrin (2), Deltamethrin + Thiacloprid (2), Lambda cyhalothrin (2), Lambda cyhalothrin + Thiamethoxam (2), Phosmet (2), Spinetoram (2). • Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (Palpita unionalis Hόbner, Lepidoptera: Pyralidae) • Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν ζημιές στις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών. Σε φυτώρια, νεαρά δέντρα και σ’ αυτά που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη. • Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας. ΡΥΓΧΙΤΗΣ (Rhynchites cribripennis Desbrochers, Coleoptera: Attelabidae) • Μετά το τέλος της καρπόδεσης τα ενήλικα τρέφονται από τους καρπούς και αργότερα ωοτοκούν σε αυτούς. Οι προνύμφες προσβάλουν μόνο τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας πρόωρη καρπόπτωση το φθινόπωρο. • Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Ρυγχίτη. ΩΤΙΟΡΡΥΓΧΟΣ (Otiorhynchus cribricollis Gyllenhall, Coleoptera: Curculioniidae) • Ζημιώνει τα φύλλα της ελιάς προκαλώντας περιφερειακά φαγώματα. Μπορεί περιστασιακά να κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε φυτώρια. • Σε ελαιώνες με ιστορικό έντονων προσβολών, φροντίστε στην επέμβαση του Πυρηνοτρήτη να καλυφθεί με ψεκαστικό υγρό και ο κορμός των δέντρων.

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος Ευστράτιος Δαδάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου